Hur mats inflation i Sverige?

Hur mäts inflation i Sverige?

Hur mäts inflation? Det vanligaste och mest kända måttet på inflation i Sverige är förändringen i konsumentprisindex, KPI. När Riksbanken införde inflationsmålet 1993 så uttrycktes det i termer av den årliga förändringstakten i KPI.

Vad är Sveriges KPI?

Sveriges KPI tar sin utgångspunkt i ekonomisk mikroteori och syftar till att vara ett konstantnyttoindex eller ett så kallat levnadskostnadsindex (COLI – Cost of Living Index). KPI beräknas som ett kedjeindex, med dels årliga länkar och dels en länk som visar prisutvecklingen från två år tillbaka i tiden fram till aktuell månad.

När ska inflationen vara 2 procent per år?

Riksbankens mål är att inflationen ska vara 2 procent per år mätt med KPIF (konsumentprisindex med fast ränta). Det är statistiska centralbyrån, SCB, som beräknar inflationen. KPIF, juli 2020 0,5%